Det er helt gratis å være med! Opprett konto nå Er du allerede medlem: .

Betingelser

Ved å registrere deg på Passop.no godtar du samtidig våre til enhver tid gjeldende betingelser:

1. Tjenesten:

Passop.no er en uavhengig tjeneste som ved hjelp av søkemotorer formidler dyrepass på nett.

2. Økonomiske vilkår:

Passop.no ansetter ingen dyrepassere, og er å regne som utenforstående i forhold til alle innbyrdes betalingsavtaler mellom våre brukere. Vi har ikke ansvar i forhold til prisnivå eller honorarutbetalinger. For både privatpersoner og næringsdrivende er det brukernes eget ansvar å forholde seg til myndighetenes gjeldende regler for opplysningsplikt omkring skattbar inntekt. Passop.no involverer seg ikke i dokumentering og videresender ikke slike opplysninger til myndighetene. Passop.no forbeholder seg likevel retten til å utlevere eventuell gitt informasjon dersom det foreligger et rettslig grunnlag eller en særlig anmodning om dette fra offentlige myndigheter.

Passop.no er i utgangspunktet en gratis tjeneste for alle våre brukere. Vi forbeholder oss retten til på sikt å innføre betalingsplikt for enkelte av våre tjenester, med tydelig gitt informasjon om dette til våre brukere.
 

3. Bruk av tjenesten:

Passop.no oppfordrer våre brukere til å utvise god skikk og normal anstendighet. Vi tar ikke ansvar for våre brukeres oppførsel, hverken via internett eller direkte kontakt.

Passop.no tolererer ikke støtende eller upassende språkbruk på vår nettside, og vi forbeholder oss full rett til å fjerne innlegg eller med diskresjon å nekte brukere adgang til våre tjenester.

Passop.no tar ikke ansvar for informasjon eller materiell sendt eller overført av våre brukere. Vi er ikke ansvarlig for eventuell datakriminalitet eller misbruk av våre tjenester, ei heller for spredning av virus eller havari av datamaskiner som følge av benyttelse av vårt nettsted.

All korrespondanse med Passop.no og mellom våre brukere er personlig, og skal betraktes som konfidensiell. Det er ikke tillatt å videreformidle opplysninger eller korrespondanse til uvedkommende uten uttalt samtykke om dette. Ved å registrere deg som bruker godtar du å kunne motta e-post fra Passop.no direkte, samt fra andre brukere via nettsidens meldingstjeneste.

For å øke eksponeringsflaten for våre brukeres profiler, kan Passop.no ved noen tilfeller velge å fremme enkeltprofiler på facebook, eller som et ledd i annen markedsføring. Kun informasjon som brukeren selv har valgt å dele på sin offentlig tilgjengelige profil vil bli benyttet, og dette påvirker ikke brukerens personverninnstillinger.

4. Vilkår ved dyrepass:

Passop.no kontrollerer så langt det er mulig alle registrerte brukeres personopplysninger. Vi har ikke mulighet eller ansvar for å kontrollere våre registrerte dyreeieres faktiske eierskap, og vi tar ikke ansvar for uriktige opplysninger eller kriminelle handlinger utført av våre brukere.

Passop.no baserer seg på gjensidig tillit og tilbakemeldinger fra våre brukere. Vi tar ikke ansvar for våre brukeres ærlighet, egnethet, tilgjengelighet eller kapasitet som personer eller dyreholdere. Vi tar ikke ansvar for skader, død, ubekvemmeligheter eller krenkelser påført dyr, gjennom handling eller unnlatelse, etter bruk av våre nettsteder.

Passop.no tar ikke ansvar for dyrs naturlige temperament eller adferd, eller for eventuelle skader eller ubekvemmeligheter disse måtte utsette andre dyr eller dyrepassere for.

Passop.no fordrer at våre brukere overholder norsk Lov om Dyrevelferd, og tar avstand fra all formidling av stjålne dyr eller dyrearter som ikke tillates holdt eller innført til Norge.

Passop.no oppfordrer våre brukere til å utvise diskresjon og ansvarlighet i forhold til egen eiendom. Vi tar ikke ansvar for tap eller tyveri av dyr eller eiendeler, og heller ikke for skader eller hendelser som kan ses som et resultat av å bruke våre tjenester. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle personskader eller den risiko våre brukere utsetter seg for ved å møte andre brukere, eller gi andre tilgang til egen eiendom.

Passop.no praktiserer 16 års aldersgrense for våre registrerte brukere, i henhold til norsk Lov om Dyrevelferd §6. Unnvikelse fra dette, eller overlatelse av dyr til umyndige personer, foregår på eget og foresattes ansvar.

5. Avtaleverk og eventuelle konflikter:

Passop.no oppfordrer våre brukere til å inngå skriftlige avtaler ved dyrepass, og tilbyr fri bruk av våre standard kontraktforslag i avtaler opprettet gjennom våre tjenester. Bruk av kontraktene er frivillig og tenkt som en veiledning, og Passop.no er ikke ansvarlig for innhold, gitte opplysninger eller gyldighet av noen form for avtaler mellom våre brukere. Vi gjør også oppmerksom på at norsk lov alltid kan overstyre innbyrdes avtalte forhold.

Passop.no opptrer som en uavhengig formidlingstjeneste, og har ikke plikt til å involvere seg i å løse konflikter eller uoverensstemmelser mellom våre brukere, hverken av økonomisk eller annen art.

6. Ansvarsfraskrivelse:

Så langt norsk lov tillater, frafaller våre brukere ethvert krav mot Passop.no og dennes ansatte, om alle former for erstatning eller oppreisning for utgifter forbundet med bruk av våre tjenester.

7. Immaterielle rettigheter:

Immaterielle rettigheter til innhold på Passop.no, herunder men ikke begrenset til varemerke, design, tekst, grafikk, bilder, logo, handelsnavn, domene og informasjon innehas til fulle av Passop.no. All publisering, bruk og videreformidling av disse skal skje med skriftlig tillatelse fra Passop.no.

8. Endringer:

Passop.no forbeholder seg retten til fritt å endre sine vilkår uten varsel, og oppfordrer våre brukere til å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende betingelser.